Nachádzate sa tu: Titulná stránka » Právne upozornenie

Právne upozornenie

1. Všeobecné pokyny k ochrane údajov v spoločnosti ABL-TECHNIC Entlackung GmbH

Internetová stránka www.abl-technic.de ako i všetky k tejto doméne prislúchajúce poddomény predstavujú ponuku spoločnosti ABL-TECHNIC Entlackung GmbH, Beim Hammerschmied 4-6, 88299 Leutkirch/Allgäu, Spolková republika Nemecko (ďalej len „ABL-TECHNIC " alebo „my"). ABL-TECHNIC prevádzkuje na týchto internetových stránkach webovú stránku slúžiacu na informovanie o firme ABL-TECHNIC a firmou ABL-TECHNIC ponúkaných službách a produktoch.

Ochrana Vašich osobných údajov v procese ich získavania, spracovávania a používania počas Vašej návštevy na internetových stránkach spoločnosti ABL-TECHNIC je pre nás dôležitá. V nasledujúcich častiach Vám vysvetlíme, ktoré informácie spoločnosť ABL-TECHNIC počas Vašej návštevy na internetových stránkach zaznamenáva a ako ich spoločnosť ABL-TECHNIC ďalej používa.

Pokiaľ spoločnosť ABL-TECHNIC získava, spracováva alebo používa osobné údaje, dodržiava ABL-TECHNIC použiteľné zákonné ustanovenia, predovšetkým ustanovenia Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR).


2. Zodpovedný subjekt a kontakt

Zodpovednou v zmysle zákonov o ochrane osobných údajov, predovšetkým v zmysle Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR), je:

ABL-TECHNIC Entlackung GmbH
Beim Hammerschmied 4-6
88299 Leutkirch/Allgäu
Nemecko

Tel. +49 (0)7561 8268-0
Fax. +49 (0)7561 8268-68
E-mail:

konateľ: Dr. Peter Brock
IČ DPH: DE 139 450 994
Obchodný register HRB 610435, Amtsgericht (Okresný súd) Ulm

Ak máte otázky k ochrane osobných údajov, pošlite nám prosím e-mail alebo sa obráťte priamo na osoby, ktoré sú v našej organizácii zodpovedné za ochranu osobných údajov.


3. Vaše práva

Prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov môžete kedykoľvek uplatniť nasledujúce práva:

 • právo na informáciu o Vašich osobných údajoch, ktoré sú u nás uložené, a ich spracovaní,
 • právo na opravu nesprávnych osobných údajov,
 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré sú u nás uložené,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ Vaše osobné údaje z dôvodu plnenia zákonných povinností ešte nesmieme vymazať,
 • právo na vznesenie námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov u nás a
 • právo na prenosnosť údajov, ak ste so spracúvaním údajov súhlasili alebo ste s nami uzavreli zmluvu.

 

Ak ste nám udelili súhlas, môžete tento kedykoľvek s účinkom do budúcnosti odvolať.

Kedykoľvek sa môžete obrátiť so sťažnosťou na Váš príslušný dozorný orgán. Príslušnosť Vášho dozorného orgánu sa riadi spolkovou krajinou, v ktorej sa nachádza Vaše bydlisko, pracovisko alebo v ktorej došlo k údajnému porušeniu ochrany osobných údajov. Zoznam dozorných orgánov s ich adresami nájdete na adrese: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html


4. Účel spracúvania osobných údajov spoločnosťou ABL-TECHNIC a tretími osobami

Vaše osobné údaje spracúvame len na účely uvedené v tomto Prehlásení o ochrane osobných údajov. Nedochádza k
odovzdávaniu Vašich osobných údajov tretím osobám na iné ako uvedené účely.

Ukladaním osobných údajov poveruje spoločnosť ABL-TECHNIC hostera so sídlom v Nemecku. Okrem toho môže spoločnosť ABL-TECHNIC použiť pre jednotlivé funkcie ďalších spracovateľov osobných údajov, napr. pre posielanie
e-mailov alebo štatistické vyhodnotenia. Pokiaľ to v týchto pokynoch k ochrane osobných údajov nie je upravené inak, nedochádza k odovzdávaniu osobných údajov do krajín mimo EÚ alebo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Vaše osobné údaje poskytneme tretím osobám len vtedy, keď:

 • ste k tomu udelili výslovný súhlas,
 • je spracovanie potrebné na realizáciu zmluvy s Vami,
 • je spracovanie potrebné na splnenie právnej povinnosti,
 • je spracovanie potrebné na zachovanie oprávnených záujmov a nie je dôvod predpokladať, že máte prevažujúci oprávnený záujem na tom, aby nedošlo k poskytnutiu Vašich osobných údajov.


5. Vymazanie resp. blokovanie osobných údajov

Riadime sa zásadou vyhýbania sa zbytočne veľkému množstvu osobných údajov a zásadou úsporného zaobchádzania s nimi. Vaše osobné údaje preto ukladáme len dovtedy, kým je to potrebné na dosiahnutie tu uvedeného účelu alebo kým neuplynú lehoty určené zákonodarcom na ich ukladanie. Po zaniknutí daného účelu resp. uplynutí týchto lehôt sa príslušné osobné údaje pravidelne a v súlade so zákonnými predpismi zablokujú alebo vymažú.


6. Zber všeobecných informácií pri návšteve našej webovej stránky (Server-Logfiles)

Keď sa dostanete na našu webovú stránku, zaznamenávajú sa pomocou súboru cookie automaticky informácie všeobecnej povahy. Tieto informácie (Server-Logfiles) zahŕňajú napr. druh webového prehliadača, použitý operačný systém, názov domény Vášho poskytovateľa internetových služieb a pod. Jedná sa pritom výlučne o informácie, ktoré nepripúšťajú vyvodenie záverov o Vašej osobe.

Tieto informácie sú potrebné z technického hľadiska na správne zobrazenie obsahu webových stránok, ktoré ste požadovali, a nevyhnutne vznikajú pri používaní internetu. Spracúvajú sa predovšetkým na nasledujúce účely:

 • zabezpečenie bezproblémového pripojenia webovej stránky,
 • zabezpečenie bezproblémového používania našej webovej stránky,
 • vyhodnotenie bezpečnosti a stability systému
 • na ďalšie administrátorské účely.

 

Spracovanie týchto údajov je založené na našom oprávnenom záujme, ktorý vyplýva z horeuvedených účelov získavania údajov. Vaše údaje nepoužívame na to, aby sme vyvodili závery o Vašej osobe. Príjemcom údajov je len zodpovedný subjekt a príp. spracovateľ zákazky. Anonymné informácie tohto druhu príp. štatisticky vyhodnocujeme, aby sme mohli optimalizovať našu internetovú ponuku.


7. Newsletter

Na základe Vami výslovne udeleného súhlasu Vám budeme e-mailom na Vami uvedenú e-mailovú adresu pravidelne zasielať náš informačný bulletin (newsletter) resp. podobné informácie.

Na prijímanie newsletteru postačuje uvedenie Vašej e-mailovej adresy. Ak sa prihlásite na účely odoberania nášho newsletteru, použijú sa Vami poskytnuté údaje výlučne na tento účel. Odberatelia môžu byť informovaní e-mailom aj o okolnostiach, ktoré sú pre službu alebo registráciu relevantné (napr. o zmenách ponuky newsletteru alebo technických podmienkach).

Pre platnú registráciu sa vyžaduje uvedenie platnej e-mailovej adresy. Za účelom kontroly, či sa skutočne prihlásil majiteľ e-mailovej adresy, používame postup „Double-opt-in“. Na tento účel zaznamenávame objednávku newsletteru, zaslanie potvrdzujúceho e-mailu a príjem ním požadovanej odpovede. Ďalšie údaje sa nezískavajú. Údaje sa použijú výlučne na zasielanie newsletterov.

Súhlas s ukladaním Vašich osobných údajov a ich použitím na účely zasielania newsletterov môžete kedykoľvek odvolať. V každom newsletteri nájdete k tomu príslušný odkaz. Okrem toho sa môžete kedykoľvek odhlásiť aj priamo na tejto webovej stránke alebo nám prostredníctvom kontaktu uvedeného na konci týchto pokynov o ochrane osobných údajov oznámiť Vašu požiadavku.


8. Kontaktný formulár

Ak ste svoju e-mailovú adresu a iné kontaktné údaje ako napr. Vaše meno uviedli v rámci dotazu napr. prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára, použije spoločnosť ABL-TECHNIC tieto údaje výlučne na zodpovedanie Vášho dotazu (napr. na zaslanie informácií).

Ak nás v prípade akýchkoľvek otázok budete kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára, udelíte nám tým Váš dobrovoľný súhlas na účely nadviazania kontaktu. K tomu je potrebné uvedenie platnej e-mailovej adresy a mena. Tieto slúžia na priradenie dotazu a jeho následné zodpovedanie. Uvedenie ďalších údajov je dobrovoľné.

Vaše osobné údaje získané z dotazov neposkytujeme bez Vášho súhlasu tretím osobám. Tieto údaje zostávajú u nás, kým nás nevyzvete k ich vymazaniu alebo kým nezanikne účel ukladania údajov (napr. po ukončení Vášho dotazu).

Ak použijete kontaktný formulár alebo našu e-mailovú adresu na podanie žiadosti o prijatie do zamestnania, použije spoločnosť ABL-TECHNIC údaje uvedené vo Vašej žiadosti výlučne na obsadenie pracovného miesta a Vaše údaje vymaže, ak tieto pre obsadenie pracovného miesta už nebudú potrebné, spravidla najneskôr do dvoch mesiacov od rozhodnutia o obsadení pracovného miesta. Po vybavení Vami zaslaného dotazu sa osobné údaje vymažú.


9. Použitie služby Google Analytics

Táto webová stránka využíva Google Analytics, službu webovej analýzy poskytovanú spoločnosťou Google Inc. (ďalej len: Google). Služba Google Analytics používa tzv. „cookies“, t.j. textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači a umožňujú vykonať analýzu Vášho používania webovej stránky. Informácie vygenerované súborom cookie o Vašom používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. V dôsledku aktivovania funkcie anonymizácie IP adries na našich webových stránkach však bude Vaša IP adresa spoločnosťou Google v členských štátoch Európskej únie alebo iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore predtým skrátená.

Len vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v USA prenesie úplná IP adresa a tam sa skráti. Na základe poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije spoločnosť Google tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania webovej stránky, na zostavovanie správ o aktivitách na webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi webovej stránky spojených s používaním webovej stránky a internetu. IP adresa poskytnutá Vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics nebude prepojená s inými údajmi spoločnosti Google.

Účel spracúvania údajov spočíva vo vyhodnocovaní používania webovej stránky a v zostavovaní správ o aktivitách na webovej stránke. Na základe používania webovej stránky a internetu majú byť potom poskytnuté ďalšie súvisiace služby. Spracovanie údajov je založené na oprávnenom záujme prevádzkovateľa webovej stránky .

Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť v príslušnom nastavení Vášho prehliadača; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto prípade prípadne nebudete môcť v plnom rozsahu využiť všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete prenosu údajov vygenerovaných súborom cookie a vzťahujúcich sa na Vaše používanie webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) na server spoločnosti Google ako i spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google zabrániť tým, že si stiahnete a nainštalujete doplnok prehliadača dostupný na nasledovnom odkaze:
Prehliadač Add On na deaktivovanie služby Google Analytics


10. Použitie služby Mapy Google

Táto webová stránka používa Google Maps API na vizuálne zobrazenie geografických informácií. Pri používaní služby Google Maps spoločnosť Google získava, spracováva a používa aj údaje o používaní mapových funkcií návštevníkmi. Bližšie informácie o spracovávaní údajov spoločnosťou Google nájdete v jej Pokynoch k ochrane osobných údajov. Tam môžete v centre ochrany údajov zmeniť aj Vaše osobné nastavenia pre ochranu osobných údajov.

Podrobné návody na spravovanie Vašich vlastných údajov súvisiacich s produktmi Google nájdete tu.


11. Zmena našich pravidiel ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo zmeniť a doplniť toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov tak, aby vždy zodpovedalo aktuálnym právnym požiadavkám, alebo aby sme mohli zmeny našich služieb implementovať do Prehlásenia o ochrane osobných údajov, napr. v prípade zavedenia nových služieb. Pri Vašej ďalšej návšteve bude potom platiť nové Prehlásenie o ochrane osobných údajov.


Prehlásenie o ochrane osobných údajov bolo vyhotovené pomocou generovacieho programu spoločnosti activeMind AG. Obsah bol spoločnosťou ABL-TECHNIC preložený a prispôsobený.

 

Akcie dokumentu

Stahlbau